Strandskyddsdispens på ianspråktagen mark: Få juridisk hjälp vid överklagande

23.02.2024

Strandskyddet i Sverige är en viktig lagstiftning som syftar till att bevara den unika naturmiljön och strandlinjen för allmänheten. Men strandskyddet kan ibland hindra byggnation och andra åtgärder på privat mark. I vissa fall kan dispens från strandskyddet beviljas, men det krävs att särskilda skäl föreligger.

1. Ianspråktagen mark

Ianspråktagen mark är ett begrepp i strandskyddslagen som avser mark som redan tagits i anspråk för bebyggelse eller annan verksamhet. Det kan till exempel handla om en befintlig tomtplats, en väg eller en industri.

2. Särskilda skäl för dispens på ianspråktagen mark

För att få dispens från strandskyddet på ianspråktagen mark måste man kunna visa att det finns särskilda skäl för detta. De vanligaste skälen är:

 • Befintlig bebyggelse: Om marken redan används för bebyggelse kan det vara möjligt att få dispens för att utöka bebyggelsen eller bygga en ny komplementbyggnad. Dispens kan beviljas om det inte strider mot strandskyddets syften och om åtgärden inte medför betydande intrång i strandskyddets intressen.
 • Enstaka småhus: I områden med ianspråktagen mark kan dispens beviljas för att bygga ett enstaka småhus. Det krävs att området redan har en viss grad av ianspråktagande och att det nya huset inte skapar en större tomtplats än vad den är redan idag.
 • Näringsverksamhet: Om marken används för en pågående näringsverksamhet kan det i vissa fall vara möjligt att få dispens för att utöka verksamheten. Dispens kan beviljas om det inte strider mot strandskyddets syften och om åtgärden är av stor vikt för orten eller regionen.

3. Andra relevanta faktorer

Utöver de ovan nämnda skälen kan nämnden och länsstyrelsen även beakta andra relevanta faktorer vid prövning av en dispensansökan. Dessa faktorer kan till exempel vara:

Markens beskaffenhet: Om marken redan är hårdgjord eller på annat sätt påverkad av mänsklig aktivitet kan det vara lättare att få dispens.

Tillgängligheten till stranden: Om åtgärden inte hindrar allmänhetens tillträde till stranden kan det vara lättare att få dispens.

Alternativa lösningar: Om det finns alternativa lösningar som inte kräver dispens kan det vara svårare att få dispens.

4. Sammanfattning

Att få dispens från strandskyddet på ianspråktagen mark är inte enkelt. Det krävs att man kan visa att det finns särskilda skäl för detta och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Det är därför viktigt att man kontaktar nämnden eller länsstyrelsen i god tid innan man ansöker om dispens.

5. Tips:

 • Kontakta din kommun för att få mer information om strandskyddsdispens och ianspråktagen mark.
 • Läs mer om strandskyddslagen på Naturvårdsverkets webbplats.
 • Om du funderar på att ansöka om strandskyddsdispens, kontakta en jurist med erfarenhet av strandskyddsfrågor.

6. Överklagande av strandskyddsbeslut

Om du har nekats strandskyddsdispens eller om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga det till Mark- och miljödomstolen. Det är dock viktigt att ha juridiskt ombud i dessa ärenden. En jurist kan hjälpa dig att:

 • Bedöma om det finns skäl att överklaga beslutet.
 • Skriva en juridiskt korrekt överklagan.
 • Argumentera för din sak i Mark- och miljödomstolen.

7. Juridisk hjälp vid överklagande av strandskyddsbeslut

Om du har nekats strandskyddsdispens och funderar på att överklaga beslutet, bör du kontakta en jurist med erfarenhet av strandskyddsfrågor. En jurist kan ge dig råd om dina möjligheter att få dispens och hjälpa dig att driva ditt ärende på bästa sätt.

8. Här är några tips för att hitta en jurist som kan hjälpa dig:

 • Kontakta Sveriges advokatsamfund.
 • Fråga vänner och bekanta om de kan rekommendera en jurist.
 • Leta efter jurister på nätet.

Det är viktigt att du väljer en jurist som du känner dig trygg med och som har den kompetens som krävs för att hantera ditt ärende.

Kom ihåg: Att överklaga ett strandskyddsbeslut kan vara en lång och komplicerad process. Därför är det viktigt att ha juridiskt ombud som kan ge dig det stöd du behöver.