Strandskydd - Överklaga med jurist

15.02.2024

Strandskyddet är en viktig del av den svenska miljörätten och syftar till att skydda allmänhetens tillgång till strandområden och bevara den unika naturmiljön. Men ibland kan strandskyddet hindra fastighetsägare från att använda sin mark på det sätt de önskar. Om du har fått avslag på din ansökan om strandskyddsdispens eller inte är nöjd med beslutet om tomtplatsavgränsning, kan du överklaga. Att anlita en jurist med specialistkunskaper inom strandskydd kan öka dina chanser att få din sak prövad till din fördel.

1. När kan du överklaga ett strandskyddsbeslut?

Du kan överklaga ett beslut om:

 • Nekad strandskyddsdispens
 • Inskränkt tomtplatsavgränsning
 • Föreläggande om utrivning av brygga eller annan åtgärd

2. Hur överklagar du ett strandskyddsbeslut?

För att överklaga ett strandskyddsbeslut ska du skicka en skriftlig överklagan till den instans som har meddelat beslutet. Överklagandet ska vara ställt till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen. I överklagan ska du ange:

 • Vilket beslut eller dom du överklagar

 • Varför du inte är nöjd med beslutet eller domen

 • Vad du vill att länsstyrelsen eller domstolen ska göra

3. Varför ska du anlita en jurist?

Strandskyddsärenden kan vara komplexa och det kan vara svårt att navigera i juridiken. En jurist kan hjälpa dig att:

 • Bedöma om du har goda grunder för att överklaga
 • Skriva en korrekt och välformulerad överklagan
 • Sammanställa relevant bevisning
 • Argumentera för din sak i domstolen

En jurist kan också ge dig juridisk rådgivning och stöd under hela överklagandeprocessen.

4. Hur hittar du en jurist?

Det finns flera sätt att hitta en jurist med specialistkunskaper inom strandskydd. Du kan:

 • Kontakta en advokatbyrå
 • Sök på nätet efter jurister som specialiserar sig på strandskydd
 • Fråga din kommun om de kan rekommendera en jurist

5. Kom ihåg:

 • Tidsfristen för att överklaga ett strandskyddsbeslut är oftast tre veckor från det att du har tagit emot beslutet.
 • Det kan vara kostsamt att anlita en jurist, men det kan vara en god investering om du har en stark sak och vill öka dina chanser att få din sak prövad till din fördel.

6. Här är några användbara webbsidor:

 • Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/
 • Mark- och miljödomstolen: https://www.domstol.se/hitta-domstol/mark--och-miljodomstolar/
 • Sveriges Advokatsamfund: https://www.advokatsamfundet.se/

Genom att anlita en jurist med specialistkunskaper inom strandskydd kan du öka dina chanser att få din sak prövad till din fördel.