Särskilda Skäl för Strandskyddsdispens: Juridisk Hjälp

25.02.2024

Strandskyddet i Sverige syftar till att bevara allemansrätten och skydda växt- och djurliv i strandnära områden. Inom strandskyddsområden råder generellt byggnadsförbud, men dispens kan beviljas i vissa fall.

1. När krävs dispens?

Dispens krävs för åtgärder som:

 • Uppför nya byggnader
 • Ändrar befintliga byggnaders användning
 • Utför anläggningar eller anordningar som hindrar allmänhetens tillträde till stranden

2. Särskilda skäl för dispens

För att beviljas dispens krävs "särskilda skäl". Dessa kan vara:

a. Område redan ianspråktaget:

 • Om platsen redan är ianspråktagen för bebyggelse eller annan verksamhet kan det vara ett skäl för dispens.
 • Exempel: Utbyggnad av befintlig bostad, komplementbyggnad till en fritidsbostad.

b. Område väl avskilt från stranden:

 • Om platsen är avskuren från stranden av t.ex. en väg eller järnväg kan det ses som ett särskilt skäl.
 • Exempel: Byggnad framför en bebyggelse utmed stranden.

c. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet:

 • Vissa anläggningar, t.ex. båtbryggor eller badbryggor, kan endast fungera om de placeras vid vattnet.
 • Exempel: Båtbrygga för en båtklubb, badbrygga för en campingplats.

e. Utvidgning av en pågående verksamhet:

 • I vissa fall kan dispens beviljas för att utvidga en befintlig verksamhet som redan ligger i strandskyddsområdet.
 • Exempel: Utbyggnad av en restaurang med uteservering på stranden.

f. Angeläget allmänt intresse:

 • Om åtgärden bedöms vara av stort allmänt intresse kan det utgöra ett särskilt skäl.
 • Exempel: Byggnad av en skola eller ett sjukhus i strandnära läge.

d. Annat mycket angeläget intresse:

 • I vissa fall kan dispens beviljas om det finns ett "annat mycket angeläget intresse" som väger tyngre än strandskyddets syften.
 • Exempel: Byggnad av ett enstaka bostadshus på en obebyggd tomt i strandnära läge för Försvarsmakten.

3. Juridisk hjälp med strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens kan vara en komplex process. Det är därför rekommenderat att ta juridisk hjälp för att öka chanserna att få dispens. En jurist kan:

 • Bedöma om det finns särskilda skäl för dispens
 • Hjälpa dig att utforma en stark ansökan
 • Ombud vid kontakter med kommunen

4. Sammanfattning

Strandskyddet är en viktig lagstiftning som syftar till att skydda värdefulla naturmiljöer och allemansrätten. Dispens från strandskyddet kan beviljas i vissa fall, men det krävs att "särskilda skäl" föreligger. Juridisk hjälp kan vara värdefullt för att öka chanserna att få dispens.

5. Vad kan en jurist hjälpa dig med?

En jurist kan hjälpa dig med strandskydd på många olika sätt. Här är några exempel:

a. Tolka och förstå strandskyddslagstiftningen:

 • Strandskyddslagstiftningen är komplex och kan vara svår att tolka på egen hand. En jurist kan ge dig en tydlig bild av vad lagen innebär för din situation.
 • Juristen kan analysera om din fastighet omfattas av strandskydd och i så fall vilken typ av strandskydd som gäller.
 • De kan förklara vilka åtgärder som är tillåtna och förbjudna inom strandskyddsområdet.

b. Hjälpa dig att ansöka om strandskyddsdispens:

 • Om du vill bygga eller utföra andra åtgärder som kräver dispens från strandskyddet kan en jurist hjälpa dig att ansöka om dispens.
 • Juristen kan ge dig råd om hur du ska formulera din ansökan och vilka handlingar du behöver bifoga.
 • De kan också företräda dig i kontakter med kommunen och länsstyrelsen.

c. Överklaga beslut om strandskyddsdispens:

 • Om du har fått din ansökan om strandskyddsdispens nekad kan en jurist hjälpa dig att överklaga beslutet.
 • Juristen kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga och vilka argument du kan använda i din överklagan.
 • De kan också företräda dig i domstol.

d. Ge juridisk rådgivning i strandskyddsärenden:

 • Om du har frågor om strandskydd kan du kontakta en jurist för att få juridisk rådgivning.
 • Juristen kan ge dig råd om dina rättigheter och skyldigheter i strandskyddsärenden.
 • De kan också ge dig råd om hur du kan hantera tvister om strandskydd.

e. Här är några exempel på situationer där du kan behöva juridisk hjälp med strandskydd:

 • Du vill bygga ett hus eller en brygga på din strandnära fastighet.
 • Du vill riva en befintlig byggnad inom strandskyddsområdet.
 • Du har fått din ansökan om strandskyddsdispens nekad.
 • Du har blivit föremål för ett föreläggande om att riva en byggnad inom strandskyddsområdet.
 • Du har en tvist med en granne om strandskydd.

Om du har frågor om strandskydd eller behöver juridisk hjälp i ett strandskyddsärende, bör du kontakta en jurist med specialistkompetens inom strandskyddsrätt.

6. Kontakta oss

Har du frågor om strandskydd och behöver specifik juridisk rådgivning? Välkommen att kontakta oss! Jur. kand Giedre Jirvell hjälper dig gärna!