Strandskydd & Strandskyddsdispens i Mark - och miljööverdomstolen

06.03.2024

Frågan om huruvida rättspraxis från mark- och miljödomstolarna gällande strandskydd har blivit allt mer restriktiv är komplex och kräver en nyanserad analys. Under de senaste åren har domstolarna visserligen avslagit fler ansökningar om strandskyddsdispens, men det är svårt att dra slutsatsen att detta beror på en generell skärpning av praxis.

Argument för en mer restriktiv praxis:

 • Fler avslag på dispensansökningar: Statistik från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) visar att andelen avslag på dispensansökningar ökat under de senaste åren. Under 2022 avslogs 63% av alla ansökningar, jämfört med 48% år 2015.
 • Större vikt vid strandskyddets syften: Domstolarna verkar lägga större vikt vid strandskyddsintresset i sina bedömningar. I en dom från 2023 (MÖD P 2498-22) skriver domstolen att "intresset av att bevara strandskyddet är starkt och ska beaktas noggrant".
 • Fokus på enhetlig rättspraxis: MÖD har tydliggjort sin rättspraxis i strandskyddsfrågor genom att meddela prejudicerande domar. Dessa domar har bidragit till en mer enhetlig praxis och kan ha lett till en viss skärpning av strandskyddet.

Argument mot en mer restriktiv praxis:

 • Ingen generell skärpning: Vissa jurister menar att det inte finns en generell skärpning av strandskyddspraxis, utan att domstolarnas bedömningar alltid baseras på en individuell prövning av varje ärende.
 • Förändrade omständigheter: De ökade avslagen kan bero på andra faktorer än en skärpt praxis, t.ex. en ökning av antalet ansökningar eller en förändrad bebyggelseutveckling i strandnära områden.
 • Ny lagstiftning: Nya bestämmelser i miljöbalken, som trädde i kraft 2019, har inneburit vissa begränsningar av strandskyddet. Detta kan ha påverkat domstolarnas bedömningar i vissa fall.

Sammanfattning:

Det är svårt att dra en definitiv slutsats om huruvida rättspraxis från mark- och miljödomstolarna gällande strandskydd har blivit allt mer restriktiv. Domstolarnas bedömningar baseras alltid på en individuell prövning av varje ärende, och det finns en rad olika faktorer som kan påverka utgången av ett mål.

För att få en mer fullständig bild av frågan är det nödvändigt att analysera en större mängd rättsfall och statistik. Det är också viktigt att beakta de olika argument som har framförts i debatten om strandskydd.

Relevanta källor:

 • Mark- och miljööverdomstolens webbplats: https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/
 • Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/
 • Sveriges Kommuner och Regioner: https://skr.se/skr.25.html
 • Rättsbanken: https://www.infotorgjuridik.se/premium/head/article131247.ece

Tips:

 • Använd sökord som "strandskydd", "dispens", "Mark- och miljööverdomstolen" och "rättspraxis" för att hitta mer information.
 • Läs relevanta rättsfall och statistik för att få en bättre uppfattning om domstolarnas bedömningar.
 • Följ debatten om strandskydd i media och på sociala medier.

Kontakt Jurist:

 • strandskydd
 • strandskyddsdispens
 • Mark- och miljödomstolen (MÖD)
 • rättspraxis
 • domstolspraxis
 • dispens
 • miljöbalken