Överklaga Strandskydd med Jurist

27.02.2024

1. Introduktion

Denna guide syftar till att ge en detaljerad överblick av processen att överklaga ett beslut om strandskydd med hjälp av en jurist. Den innehåller fördjupad information och praktiska tips för att stärka din överklagan och öka dina chanser att få bifall.

2. Bakgrund

2.1 Strandskyddets syfte

Strandskyddet syftar till att:

 • Bevara den unika naturmiljön i strandområden.
 • Skydda värdefulla växter och djur.
 • Säkra allmänhetens tillgång till stränder och vattenområden.
 • Främja friluftsliv och rekreation.

Strandskyddet omfattar land och vattenområden i anslutning till havet, sjöar och vattendrag. Bestämmelserna varierar beroende på områdets typ och karaktär.

2.2 Strandskyddets omfattning

Utöver de nämnda syftena är det relevant att känna till:

 • Strandskyddets differentiering: Sedan 2019 har strandskyddet differentierats på tre sätt: det generella strandskyddet, det utvidgade strandskyddet och strandskydd i områden för landsbygdsutveckling.

 • Strandskyddsdispens: Dispens kan beviljas om särskilda skäl föreligger och det inte strider mot strandskyddets syften. Prövningen av dispensansökningar baseras på en rad faktorer, bland annat:

  • Särskilda skäl: Exempel på särskilda skäl kan vara redan ianspråktagen mark, avskilt från stranden genombefintlig bebyggelse, utveckling av etablerad verksamhet, eller andra synnerliga skäl.
  • Motstående intressen: Allmänhetens tillgång till stranden och bevarandet av naturmiljön vägs mot de sökandes behov.
  • Lokala förhållanden: Platsens unika karaktär och strandens betydelse för friluftsliv och rekreation beaktas.

2.3 Vanliga situationer som leder till överklagan

 • Avslag på ansökan om strandskyddsdispens.
 • Missnöje med storleken på tomtplatsavgränsning.
 • Föreläggande om att riva en olaglig anläggning.

Förutom de situationer som nämns ovan, kan överklagan även vara aktuellt vid:

 • Oklarheter kring tomtplatsavgränsningens gränsdragning.
 • Tolkning av strandskyddsbestämmelser i detaljplaner.
 • Beslut om strandskyddsdispens för bryggor eller andra anläggningar.

3. Överklagandeprocessen

3.1 Tidsfrist

Att överklaga ett strandskyddsbeslut kräver att du agerar skyndsamt. Tidsfristen för att överklaga är tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Missar du tidsfristen kan du förlora din rätt att överklaga.

3.2 Skriftlig överklagan till Mark- och miljödomstolen

I din överklagan till Mark- och miljödomstolen ska du tydligt ange:

 • Vilket beslut du överklagar (ange datum och diarienummer).
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt (specificera grunder och argument).
 • Vilken ändring du vill att domstolen ska göra (konkretisera ditt önskemål).

Bifoga relevanta bevis som styrker din argumentation, t.ex. kartor, fotografier, ritningar, intyg och vittnesmål.

3.3 Formkrav för överklagan

Utöver de formkrav som nämns ovan, är det relevant att känna till:

Skriftlig form: Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad av dig.

Digital inlämning: Överklagan kan oftast lämnas in digitalt till Mark- och miljödomstolen via e-post.

Fullmakt: Om du anlitar en jurist eller en advokat kan du ge dem fullmakt att agera i ditt namn.

3.4 Bevisupplägg och argumentation

För att stärka din överklagan bör du:

 • Samla in relevanta bevis som styrker dina argument.
 • Presentera bevismaterialet på ett strukturerat och tydligt sätt.
 • Formulera starka argument baserade på strandskyddslagen, rättspraxis och relevanta förarbeten.
 • Belys hur beslutet påverkar dig och dina rättigheter.

4. Fördelar med juridisk hjälp

4.1 Strategisk rådgivning och processtyrning

En jurist kan ge dig värdefull rådgivning om:

 • Chanserna att vinna ditt ärende.
 • Den mest effektiva strategin för din överklagan.
 • Hur du navigerar i den juridiska processen och undviker fallgropar.

4.2 Expertis inom strandskyddsrätt och rättspraxis

En jurist med specialistkunskaper kan:

 • Tolka strandskyddslagen och tillämpa relevanta rättsfall på ditt ärende.
 • Identifiera prejudikat och argument som stärker din position.
 • Göra en juridisk analys av din situation och ge dig en realistisk prognos.

4.3 Förhandlingsskicklighet och representation i domstol

Om ditt ärende tas upp i domstol kan en jurist:

 • Förbereda dig för förhandlingen och ge dig stöd under hela processen.
 • Representera dig professionellt och argumentera för din sak på ett effektivt sätt.
 • Förhandla med motparten för att kommunen eller länsstyrelsen ska medge dina yrkanden.

4.4 Juridisk bedömning och prognos

En jurist kan ge en sakkunnig analys av ditt ärende och bedöma dina chanser att vinna i domstol.

4.5 Starkare överklagan

Juridisk expertis kan stärka din överklagan genom:

 • Korrekt juridisk formulering och argumentation.
 • Hänvisning till relevanta lagar och rättspraxis.
 • Professionell presentation av bevismaterial.

4.6 Stöd under hela processen

En jurist kan ge dig värdefullt stöd:

 • Hjälp med att samla in relevanta bevis.
 • Förberedelse inför en eventuell domstolsförhandling.
 • Representation i domstol om det blir nödvändigt.

5. Kostnader för juridiskt bistånd

Kostnaden för en jurist varierar beroende på:

 • Juristens eller advokatens erfarenhet och kompetens.
 • Ärendets komplexitet och omfattning.
 • Den typ av juridiskt bistånd du behöver.

Du kan ofta få en offert från juristen innan du bestämmer dig för att anlita dem.

6. Tips för att hitta en jurist

 • Frågor till vänner och bekanta: Om du känner någon som har haft en liknande situation kan de rekommendera en jurist.
 • Kontakta den lokala kretsen av Advokatsamfundet: Advokatsamfundet kan ge dig information om jurister i ditt område med specialistkunskaper inom strandskyddsrätt.
 • Sök online: Det finns webbplatser och databaser där du kan hitta jurister specialiserade på strandskyddsfrågor.

7. Kontakta jurist

Att överklaga ett strandskyddsbeslut med hjälp av en jurist kan ge dig en betydligt starkare position i processen. Juridisk expertis kan öka dina chanser att få bifall till din överklagan och skydda dina intressen. Kontakta oss direkt om du behöver hjälp med strandskydd eller strandskyddsdispens.