Strandskydd - Juridisk Hjälp med Ansökan om Dispens

04.03.2024

Sveriges vackra kustlinjer och sjöar är en ovärderlig naturresurs. Strandskyddslagstiftningen är till för att skydda dessa områden och säkerställa allmänhetens tillgång till dem, samtidigt som enskilda fastighetsägares rättigheter beaktas. Men att förstå och navigera denna komplexa lagstiftning kan vara en utmaning.

Här på www.strandskyddsdispens.se, c/o Jirvell Juridik AB, Sveriges ledande byrå inriktad på strandskyddsfrågor, står vi redo att guida dig genom processen. Vårt team av erfarna jurister med jur. kand. Giedre Jirvell i spetsen, har djupgående kunskaper inom strandskyddsjuridik och miljölagstiftning. Vi kan hjälpa dig med allt från att avgöra om din planerade åtgärd kräver dispens till att hantera ansökan och eventuella överklaganden.

Huvudregeln för strandskyddsområden är enkel: exploatering genom nybyggnation och andra förändringar är i regel förbjudna. Dispens kan dock beviljas i specifika fall, exempelvis om:

 • Det finns särskilda skäl för undantag, som är uppräknade i lagen.
 • Den planerade åtgärden inte strider mot syftet med strandskyddet, vilket är att bevara allmänhetens tillgång till stränder och skydda värdefulla naturvärden.

Beslutsprocessen för strandskyddsdispens:

 1. Ansökan om dispens: Vi hjälper dig att utforma en stark och välgrundad ansökan som maximerar dina chanser att få dispens beviljad.
 2. Kommunens beslut: Kommunen fattar det första beslutet om dispensansökan.
 3. Länsstyrelsens granskning: Länsstyrelsen har rätt att överpröva kommunens beslut. Vi kan hantera kommunikationen med både kommun och länsstyrelse för att öka dina chanser till ett positivt utfall.
 4. Överklagande: Om dispensansökan avslås kan vi hjälpa dig att överklaga beslutet till högre instans.

Vi erbjuder följande tjänster inom strandskyddsfrågor:

 • Gratis inledande konsultation för att diskutera ditt ärende.
 • Rådgivning kring dispensmöjligheter och strategier.
 • Hjälp med att samla in nödvändig dokumentation för ansökan.
 • Formulering av en stark och välgrundad ansökan om dispens.
 • Kommunikation och förhandling med myndigheter.
 • Hantering av eventuella överklagandeprocesser.

Behov av juridisk hjälp:

Strandskyddsreglerna i Sverige är komplexa och kan vara svåra att tolka. Det kan leda till problem för fastighetsägare som vill bygga eller utföra andra åtgärder på sin strandnära tomt. I dessa fall kan det vara nödvändigt att anlita juridisk hjälp för att få vägledning och stöd.

Olika typer av juridisk hjälp:

Det finns en rad olika aktörer som erbjuder juridisk hjälp i strandskyddsfrågor. Dessa inkluderar:

 • Advokatbyråer: Advokatbyråer har ofta specialister på strandskyddsrätt och kan erbjuda juridisk rådgivning, ansöka om strandskyddsdispens och överklaga beslut.
 • Miljörättskonsulter: Miljörättskonsulter har specialistkunskaper om miljölagstiftningen, inklusive strandskyddsreglerna. De kan erbjuda rådgivning och stöd i frågor som rör strandskydd.
 • Naturskyddsföreningen: Naturskyddsföreningen kan erbjuda juridisk rådgivning och stöd till medlemmar som har frågor om strandskydd.

Val av juridisk hjälp:

Det är viktigt att välja en juridisk ombud som har relevant kompetens och erfarenhet av strandskyddsfrågor. Det kan vara en god idé att be om offerter från flera olika aktörer innan du bestämmer dig.

Kostnader för juridisk hjälp:

Kostnaderna för juridisk hjälp varierar beroende på ärendets komplexitet och omfattningen av det arbete som ombudet utför. Det är vanligt att man betalar en timtaxa, men det kan också vara möjligt att få ett fast pris för vissa typer av ärenden.

Sammanfattning:

Strandskyddsreglerna kan vara komplexa och det kan vara nödvändigt att anlita juridisk hjälp för att få vägledning och stöd. Det finns en rad olika aktörer som erbjuder juridisk hjälp i strandskyddsfrågor och det är viktigt att välja en ombud som har relevant kompetens och erfarenhet.

Här är några ytterligare punkter att tänka på:

 • Rättspraxis: Det är viktigt att vara uppdaterad på den senaste rättspraxisen i strandskyddsfrågor. Detta kan man göra genom att läsa rättsfall och domar från Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.
 • Svar från kommunen: Om du är osäker på om en viss åtgärd kräver strandskyddsdispens kan du vända dig till en ansvarig person inom kommunen.
 • Strandskyddsakademin: Strandskyddsakademin är en webbplats som erbjuder information och rådgivning om strandskyddsreglerna.

Tips:

 • Det är alltid en god idé att ta kontakt med en jurist i ett tidigt skede om du har frågor om strandskydd.
 • Det kan vara bra att ha en skriftlig dokumentation av all kommunikation med kommunen och andra myndigheter i strandskyddsärenden.
 • Spara alla handlingar som rör ditt strandskyddsärende.

Relevanta källor:

 • Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/
 • Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/
 • Mark- och miljödomstolen: https://www.domstol.se/amnen/mark-och-miljo/
 • Mark- och miljööverdomstolen: https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/
 • Strandskyddsakademin: https://www.strandskydd.nu/

Kontakta oss idag:

Oavsett om du planerar att bygga en friggebod, utöka din tomt eller genomföra andra förändringar i ett strandskyddat område, kan vi hjälpa dig att navigera rätt. Vi erbjuder dig den juridiska expertis och det stöd du behöver för att hantera din situation på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Maila direkt - vi svarar så fort som möjligt!


 • #strandskydd
 • #strandskyddsdispens
 • #juriststrandskydd
 • #strandskyddsregler
 • #miljörätt
 • #miljöbalken
 • #fastighetsjuridik
 • #juridiskrådgivning
 • #juriststrandskydd
 • #strandlagar
 • #juristbyråsverige
 • #juristkompetens
 • #miljöjuridik