Strandskyddsdispens - Strandskydd Jurist

Strandskyddsdispens och strandskydd är vår erfarna jurist expert på. Söker du hjälp med att överklaga Strandskyddsdispens i ett område som omfattas av strandskydd? Vi hjälper dig med ditt överklagande.

Strandskydd - Jurist

Välkommen till Strandskyddsdispens - din juridiska partner kring allt som rör strandskydd och strandskyddsdispens. Vi är en grupp av specialiserade jurister som brinner för att hjälpa människor i deras juridiska ärenden kring strandskydd och strandskyddsdispens. Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning och hjälp med följande ärenden:

 • Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens
 • Hjälp med ansökan om strandskyddsdispens
 • Överklagande av beslut om strandskyddsdispens
 • Granskning av befintliga strandskyddsdispenser för eventuella överträdelser

Tjänster

Våra erfarna jurister hjälper dig med juridisk rådgivning kring allt som rör strandskydd!

strandskydd juridisk rådgivning
strandskydd juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens

Juridisk rådgivning om strandskydd och strandskyddsdispens kan hjälpa fastighetsägare att förstå och följa reglerna om strandskydd och öka chanserna att lägga upp en framgångsrik strategi när man ska ansöka om strandskyddsdispens.

överklaga strandskydd jurist
överklaga strandskydd jurist

Hjälp med överklagande av strandskyddsbeslut

Hjälp med överklagande av strandskyddsbeslut - få professionell rådgivning och stöd för att överklaga beslut som berör strandskydd och strandskyddsdispens. Såväl när du ska överklaga till länsstyrelsen eller mark - och miljödomstolen.

strandskyddsdispens jurist
strandskyddsdispens jurist

Rådgivning och vägledning kring hur man kan ansöka om strandskyddsdispens

Rådgivning och vägledning kring hur man kan ansöka om strandskyddsdispens är tillgängligt för att hjälpa individer att navigera i hur bäst man bör lägga upp sitt ärende för maximal utdelning.

strandskyddsdispens jurist; jur. kand. Giedre Jirvell
strandskyddsdispens jurist; jur. kand. Giedre Jirvell

Vårt arbete

Strandskyddsdispens är svårt att få, varför anlitandet av jurist många gånger är nödvändigt när man behöver hjälp med strandskydd och strandskyddsdispens. Vårt team av specialiserade jurister, med jurist Giedre Jirvell i spetsen, är här för att ge dig den bästa möjliga rådgivningen och stödet för ditt ärende.

Har du problem med strandskydd? Jurist kan vara din räddning i nöden. Kontakta oss för specifik rådgivning och mer information. Läs mer om vårt arbete

Har du problem med strandskydd? Eller du kanske befinner dig i ett tidigt planeringsskede och vill vara noga med att utforma din ansökan om strandskydd på bästa möjliga sätt för att den ska gå igenom? Nedan återfinns information kring strandskydd och vad som är bra att tänka på när du ska ansöka om strandskyddsdispens, eller överklaga beslut om avslag på din ansökan om strandskyddsdispens.

Viktig notis! All information som anges på denna webbsida är enbart avsedd som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Informationen på denna sida är därtill endast översiktlig och inte uttömmande. Kontakta alltid vår strandskyddsjurist för att få individuell rådgivning i ditt specifika ärende.

När ska man ansöka om strandskyddsdispens?

När du ska utföra en åtgärd som är förbjuden i ett område som omfattas av strandskydd kan du ansöka om dispens från strandskyddet. För att strandskyddsdispens ska kunna meddelas behöver du uppfylla ett eller flera av de särskilda skälen för dispens som regleras i miljöbalkens 7:e kapitel. Utöver det får åtgärden inte försämra allmänhetens tillgång till stranden och förändra villkoren för växter och djur.

Det finns totalt sex stycken olika skäl för dispens som kan aktualiseras. Dispens kan meddelas i följande fall:

 • om området som ansökan gäller redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för de syftena som strandskyddet ämnar att skydda,
 • om området som ska exploateras är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från stranden,
 • om området som du har tänkt att bebygga behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför det strandskyddade området,
 • om åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet,
 • om åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området som omfattas av strandskydd, eller
 • om det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vad betyder strandskyddet?

Av 7 kap. miljöbalken framgår att strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen, räknat vid normalt medelvattenstånd. Ett sådant område kallas för strandskyddsområde. Förutom det generella strandskyddet, som tillkom 1975, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen. Utvidgningen får ske om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom ett strandskyddsområde inte

 • några nya byggnader uppföras utan dispens,
 • byggnader eller dess användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att fritt beträda ett strandskyddsområde,
 • arbeten som innebär grävning eller andra förberedelsearbeten utföras för uppförande av byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2 ovan, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsmiljö för de djur- eller växtarter som uppehåller sig i ett strandskyddat område.

För att veta exakt vad som gäller i ditt fall kan du vända dig i första hand till kommunen, och i andra hand till länsstyrelsen, som har de kartor där strandskyddslinjerna är angivna.

Hur länge gäller en meddelad dispens från strandskyddet?

Av 7 kap. miljöbalken framgår att en dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

 • Det innebär att om du har fått dispens men inte hunnit påbörja de godkända åtgärderna inom två år från det att beslutet vann laga kraft måste du ansöka om strandskyddsdispens på nytt.
 • Detsamma gäller i fall du har fått dispens, men din åtgärd har blivit överklagad i ett annat ärende, såsom bygglov eller fastighetsbildning, som hindrar dig från att utföra åtgärden. Har två år gått och du inte hunnit komma igång med åtgärden, så ska dispens sökas på nytt.
 • Notera att rättspraxis kan ha blivit mer restriktiv under tiden, vilket innebär att inte finns några garantier att man kan få dispens på nytt. Att ansöka om dispens är alltid förknippat med ett antal juridiska risker, som våra erfarna jurister kan bistå dig att reda ut!

Vem beslutar om strandskyddsdispens?

Det är den kommunala nämnden i den kommun där fastigheten är belägen som prövar om din ansökan om dispens från strandskyddet kan bifallas.

 • Om nämnden beslutar att meddela strandskyddsdispens så ska beslutet skickas till Länsstyrelsen, som ska granska om dispensen som kommunen har meddelat är korrekt.
 • Länsstyrelsen har tre veckor på sig att besluta om de vill överpröva dispensen enligt 19 kap. miljöbalken eller inte.
 • Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva nämndens beslut, kan beslutet komma att ändras eller upphävas.
 • Om Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva dispensen, vinner nämndens beslut laga kraft.

I vissa fall ansöker man om dispens hos Länsstyrelsen istället för hos kommunen. Det berör områden som är utpekade som naturreservat, nationalpark, Natura 2000-område och liknande. Exakt vilken instans prövar ansökningar om dispens framgår av lagtexten i 7 kap. miljöbalken.

Hur kan man överklaga strandskyddsdispens?

Om du har sökt om dispens från strandskyddet hos kommunen och fått avslag, kan du överklaga avslagsbeslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark - och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom kan slutligen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Eftersom det krävs krävs prövningstillstånd i hovrätten är det långt i från alla strandskyddsmål som kommer dit, utan de flesta stannar i en mark- och miljödomstol, vars dom vinner laga kraft antingen tre veckor efter domslutet, eller för det fall du har överklagat vidare, efter att beslut om ej prövningstillstånd har meddelats.

 • Du ska vara noga med att ha koll på tidsfristen och tiden för överklagande.
 • Därefter ska du ta fram ett gediget överklagande och åberopa prejudicerande rättsfall från överinstans, helst Mark- och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen.
 • Slutligen ska du åberopa relevant bevisning som stöd för din talan.
 • I ditt överklagande ska du uppge hur du vill att beslutet ska ändras, samt ange grunderna för detta.
 • Själva överklagandet skickar du in till den instans, vars beslut du vill överklaga. Anledningen till detta är att man gör en så kallad rättidsprövning innan man överlämnar akten till den instansen som ska överpröva det överklaga beslutet eller domslutet.

I vilka situationer kan Mark - och miljööverdomstolen besluta om prövningstillstånd?

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt tar upp målen till prövning, endast efter att domstolen har meddelat ett så kallat prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd kan meddelas i följande fall.

 • Ett prövningstillstånd kan ges i målet om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens domslut och behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolens avgörande är korrekt.

 • Ett prövningstillstånd kan meddelas även om domstolen anser att det är av vikt för rättstillämpningen att pröva målet och för att underinstanserna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågeställningar.

 • Ett prövningstillstånd kan slutligen meddelas om det annars föreligger synnerliga skäl att pröva målet.

När ett överklagande har kommit in till Mark- och miljööverdomstolen granskas överklagandet först av en föredragande jurist. Därefter föredras målet muntligt inför tre hovrättsråd, som beslutar om skäl att bevilja prövningstillstånd i det aktuella fallet föreligger. Ett beslut om ej prövningstillstånd som rör överklaganden om strandskydd kan normalt sätt inte överklagas.

Hur utformar man en framgångsrik ansökan om dispens?

 • Innan du börjar med att fylla i kommunens blankett om ansökan om dispens ska du utreda om området omfattas av strandskydd.
 • Sedan ska du granska om åtgärden som du vill vidta faller under strandskyddets förbud eller kan tillåtas utan dispens.
 • Om ¨åtgärden är förbjuden ska du försöka applicera ett relevant skäl för dispens, som framgår av 7 kap. 15 § miljöbalken.
 • Du ska även motivera varför ditt intresse väger tyngre än det allmännas.
 • Glöm inte att bifoga relevanta handlingar, såsom bilder, kartor och ritningar, för att den kommunala nämnden eller länsstyrelsen ska kunna bedöma hur åtgärden som du tänkt att genomföra påverkar strandskyddets syften, samt om grund för dispens föreligger.

Vad menas med LIS - landsbygdsutveckling i strandnära lägen?

Vissa områden kallas för LIS-områden, dvs. områden som är lämpliga för utvecklingen av landsbygden, där dispens från strandskyddet kan meddelas med stöd av bestämmelserna om LIS. Områden, som klassas som LIS, ska vara utpekade i kommunens översiktsplan i ett tematiskt tillägg. Även om din fastighet inte är utpekad som LIS kan du fortfarande söka om dispens med stöd av LIS-grunderna. I sådana fall ska kommunen beakta om den åtgärd som du önskar att vidta bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det har bland annat att göra med att en översiktsplan endast är vägledande och inte bindande. Om din ansökan om dispens gäller uppförande ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, ska huset eller husen som ska uppföras ligga i nära anslutning till ett befintligt bebyggelse, för att LIS-bestämmelserna ska vara tillämpliga.

Vad betyder tomtplats och tomtplatsavgränsning?

I strandskyddssammanhang pratar man om tomtplats och tomtplatsavgränsning. Sedan ett tag tillbaka gäller att samtliga beslut om meddelad dispens ska förenas med en tomtplatsavgränsning. Det är det området som du kan räkna som din privata zon, och där allmänheten saknar tillträde. När man prövar hemfridszonen så utgår man från byggnaden och hur stor markyta som denna byggnad upptar som en så kallad skyddad privatzon. En tomtplats kan vara mycket större än huvudbyggnadens hemfridszon. Det beror på hur terrängen ser ut på fastigheten, vilka byggnader och anläggningar finns sedan tidigare, hur trädgården ser ut och så vidare. När man prövar tomtplatsens utsträckning är det i huvudsak enbart de lagliga åtgärderna som kan räknas in. Har en åtgärd gjorts utan tillstånd kan detta legaliseras med stöd av dispens i efterhand eller andra juridiska metoder, som din jurist, för det fall juristen är väl bevandrad med strandskyddslagstiftningen och rättspraxis, kan upplysa dig om.

Varför är det viktigt att beakta proportionalitet i ärenden om strandskydd?

I 7 kap. 25 § miljöbalken stadgas att vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda sin mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Bestämmelsen härstammar från regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, som sedan 1995 gäller som svensk lag.

En korrekt och fullständig intresseavvägning, där man väger samman de enskilda intressena å ena sidan och de allmänna intressena å andra sidan är en grundpelare vid tillämpningen av miljöbalkens sjunde kapitel. Själva proportionalitetsprincipen har sin grund i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som sedan år 1995 gäller som svensk lag i Sverige. Även om Europadomstolens rättspraxis är tydlig om hur denna avvägning ska tillämpas, brister många beslut om dispens i just proportionalitet. Om det beror på okunskap eller ovilja att se den enskildes intressen är svårt att uttala sig om. Både lagstiftaren och Mark- och miljööverdomstolen har framhävt om att strandskyddslagstiftningen ska tillämpas restriktivt. Därmed inte sagt att en korrekt proportionalitetsbedömning kan utelämnas. På senare tid har det skett viss prisutveckling i rätt riktning, på så sätt att både HD och MÖD har medgett att proportionalitetsbedömningen ska få ett större utrymme i ärenden om bygglov och strandskydd. Denna utveckling ligger helt i linje med Europadomstolens praxis, som Sverige är skyldig att följa.

Kontakta din jurist, som ska hjälpa dig med strandskydd, om du vill veta mer hur du kan påverka utgången i just ditt ärende med hjälp av en utvecklad argumentation och bevisning kring proportionalitet.

Hur får man dispens från strandskyddet för brygga eller flytbrygga?

Praxis från mark- och miljödomstolarna kring bryggor och brygganläggningar i områden som omfattas av strandskydd är ytterst restriktiv. Har du haft en brygga tidigare, som du vill renovera kan det finnas vissa lättnader. För en nyetablering behövs utomordentliga omständigheter för att dispens ska kunna beviljas. Har du haft en brygga och den har förstörts i stormen, ska du ansöka om dispens från strandskyddet för en ersättningsbrygga inom ett år från händelsen. Väntar du längre räknas din brygga inte längre som en ersättningsbrygga, utan som en ny brygga, vilket gör att det kan bli svårare att erhålla dispens. När du ansöker om dispens från strandskyddet för en brygga ska du styrka att din brygga inte påverkar livsvillkoren för växer och djur på land och i vattnet.

Utöver själva dispensen behöver åtgärden många gånger anmälas som vattenverksamhet till Länsstyrelsen, som bestämmer om verksamheten kan tillåtas eller inte. Om länsstyrelsen anser att verksamheten kan tillåtas kommer åtgärden förenas med ett antal försiktighetsvillkor. Sedan kan det även behövas bygglov för det fall din brygga överstiger vissa dimensioner, eller har en betydande påverkan. Ska du anlägga en större brygga, som kan räknas som småbåtshamn, brukar man pröva tillåtelsen inom ramen för ett miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Förutom förbudslagstiftningen ska du även beakta de civilrättsliga rättigheterna. Du ska ha rådighet i vattnet och du ska antingen äga eller ha ett nyttjanderätt, i form av servitut eller arrende, på fastigheten. Det kan därför vara klokt att konsultera en kunnig jurist som är väl bevandrad inom bryggjuridiken, så att du kan öka dina chanser till framgång och framförallt undvika eventuella kostsamma förelägganden om utrivning.

Sökord: strandskydd, strandskyddsdispens, strandskydd jurist, strandskyddsjurist, strandskydds jurist, överklaga strandskydd jurist, juriststrandskydd, strandskyddslagen, strandskyddsregler, miljörätt, miljöbalken, fastighetsjuridik, juridiskrådgivning, juriststrandskydd, strandlagar, juristbyråsverige, juristkompetens, miljöjuridik, brygga, tomtplats, ianspråktagen mark

Läs mer om oss

Kontakt

Kontakta oss om du behöver hjälp med strandskydd, bygglov eller strandskyddsdispens!

Vår adress

Jirvell Juridik AB Kungsgatan 4                   411 19 Göteborg

Telefonnummer (endast bokade tel. samtal)

+46 76 089 88 00

E-post

info@ strandskyddsdispens.se

Följ oss

Facebook
Twitter